fbpx

Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov

 

Dotknutá osoba: kupujúci/návštevník webstránky.

Prevádzkovateľ: Neon World s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 27, 06401 Stará Ľubovňa, Slovensko, IČO: 53215052

Príjemcovia osobných údajov

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov stanoviť zodpovednú osobu. Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám na e-mail: info@neonworld.eu, telefonicky volajte na číslo: +421 918 140 769, alebo nás navštívte osobne na vyššie uvedenej adrese prevádzkovateľa.

Zákonné základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • namietať proti spracúvaniu,
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, účel spracúvania, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, a iné, c) presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Tieto žiadosti môžete adresovať prevádzkovateľovi na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle +421 918 140 769, alebo e-mailom na info@neonworld.eu.

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim prístup a ďalšie informácie o účele spracúvania, kategórii spracúvaných osobných údajov, o tom, komu boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov a iné.

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva Vaše osobné údaje na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Právo na výmaz osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo inak spracúvali, odvoláte súhlas, budete namietať spracúvanie osobných údajov a iné.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate správnosť Vašich osobných údajov, spracúvanie je nezákonné a požiadate o obmedzenie použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku, alebo namietate spracúvanie osobných údajov.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli Vaše osobné údaje) opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.


Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky a reklamačného konania

 1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za vady predaných výrobkov.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, b) plnenie zmluvy.
 3. Doba uchovávania osobných údajov – jeden rok.
 4. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

 1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby.
 3. Doba uchovávania osobných údajov – jeden rok.
 4. Poskytnutie osobných údajov pri oprávnenom záujme je povinné na dosiahnutie tohto oprávneného záujmu. Pri spracovaní na základe súhlasu je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

 1. Účely spracúvania osobných údajov: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, AdWords, Google Analytics, Heureka, Facebook Pixels.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby.
 3. Doba uchovávania osobných údajov:
  • Krátkodobé cookies („session cookies“) – dočasné, zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do jeho zavretia.
  • Dlhodobé cookies („persistent cookies“) – zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do manuálneho odstránenia.
 4. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Prevádzkovateľ nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania Cookies Prevádzkovateľ používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookies, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookies individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.


Typy cookies, využitie a platnosť cookies

Bezpodmienečne potrebné/základné cookies

 • Využitie: pre najdôležitejšie funkcie potrebné/základné na webovej stránke, umožňujúce správne fungovanie webovej stránky.
 • Platnosť cookies: 1 rok.

Funkčné cookies

 • Využitie: na zlepšenie služby pre používateľa, prispôsobenie používateľského rozhrania, pamätanie položiek v nákupnom košíku, alebo chýb, na ktoré ste narazili.
 • Platnosť cookies: po opustení stránky.

Výkonnostné cookies a cookies pre cielenie – analytické cookies

 • Využitie: analytické nástroje tretích strán (napr. Google Analytics) na zlepšenie kvality a analytický obsah pre návštevníkov stránky.
 • Platnosť cookies: vymazané automaticky po 2 rokoch od poslednej návštevy na webovej stránke.

Zdieľanie na sociálnych sieťach

 • Využitie: sociálne média tretích strán, ktoré umožňujú zdieľať obsah na sociálne média z našich stránok.
 • Platnosť cookies: vymazané automaticky po 2 rokoch od poslednej návštevy na webovej stránke.

Kvalitné zobrazenie

 • Využitie: vstavané cookies, ktoré zlepšujú výkon pre rýchlejšie načítavanie obsahu a napomáhajú kompatibilite.
 • Platnosť cookies: vymazané po zatvorení prehliadača.

Prevádzkovateľ využíva reklamný program Google AdWords, prostredníctvom ktorého má možnosť vytvárať online reklamy a oslovovať ľudí práve vtedy, keď sa zaujímajú o produkty a služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje. Funkcie Remarketing alebo Similar Audiences v službe AdWords nám umožňujú osloviť ľudí, ktorí v minulosti navštívili vaše webové stránky. Umožňuje zobrazenie reklamy vo vyhľadávaní, na YouTube a v e-mailoch. Dynamický remarketing umožňuje používateľom zobrazovať reklamy na produkty alebo služby, ktoré si v minulosti prezreli. Cookie, zaisťujúce remarketingové kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača zakázať.

Prevádzkovateľ sa dá kontaktovať aj prostredníctvom Facebooku. Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok prevádzkovateľa a prezentácia prevádzkovateľa. Hostia sa môžu prostredníctvom Facebookovej stránky dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách u prevádzkovateľa a tiež si prezrieť fotky z vybraných zákaziek prevádzkovateľa. Kliknutím na “like” na Facebookovej stránke prevádzkovateľa súhlasia subjekty, aby prevádzkovateľ zavesil na ich nástenku na Facebooku svoje novinky a ponuky. Prevádzkovateľ na svojej Facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí. Prevádzkovateľ publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, že bol predtým získaný ich písomný súhlas. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z Facebookovej stránky nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.

Za účelom prezentácie má prevádzkovateľ aj svoj profil na sociálnej sieti Instagram, kde prezentuje spolu s popisom fotky z vybraných zákaziek. Kliknutím na “sledovať” súhlasíte so zobrazovaním fotografii uverejnených prevádzkovateľom.

Potrebujete poradiť?

+421 949 656 102