Reklamačný poriadok – PROTOKOL

Reklamačný protokol č.:…………………./vyplní predávajúci/

Predávajúci: REKLAMAČNÝ PORIADOK e-mail: info@neonworld.eu

a) Kupujúci:……………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Reklamovaný produkt:   ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

c) Doklad o kúpe č.:…………………………   d) Dátum zakúpenia produktu:………………………………

e)Dátum uplatnenia reklamácie:……………………………………………………………………………………………………

f)Reklamované vady ……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Poučenie pre spotrebiteľa: Uvedené v Reklamačnom poriadku, bod 27.

g) Spotrebiteľ sa rozhodol a uplatňuje si právo na: □ riadne, včas a bezplatne odstránenie vady,            □ výmena produktu, □ výmena súčasti produktu, □ výmena vadného produktu za bezvadný,  □ zrušenie kúpnej zmluvy, □ primeraná zľava z ceny produktu. /spotrebiteľ označí jednu z uvedených možnosti/

h)Určenie spôsobu vybavenia reklamácie predávajúcim: □ ihneď, □ do 3 pracovných dní/jedná sa o zložitý prípad/, □ najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie /vyžaduje sa zložité technické zhodnotenie výrobku/

i)Vybavenie reklamácie: □ ihneď, □ reklamácia bude vybavená dňa:………………………….

Kupujúci:………………………………………..                                  Predávajúci:………………………………………

/podpisy len v prípade uplatnenia reklamácie poštou/

j) Spôsob vybavenia reklamácie: 

□ písomná výzva na prevzatie plnenia dňa………………..

k)*Reklamácia uznaná:  □ bezplatne odstránenie vady – oprava, □  výmena produktu, □ výmena súčasti produktu, □ výmena vadného produktu  za bezvadný, □ zrušenie kúpnej zmluvy, □ primeraná zľava z ceny produktu……….% v hodnote………..eur,                                                          

l)*Reklamácia zamietnutá, dôvody:

………………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Dátum vybavenia reklamácie:…………………………………………….

Predávajúci:………………………………………                                       Kupujúci:………………………………………..